VERNEFORSKRIFT

Foto: © Kim Abel/Naturarkivet.no

Hva er en verneforskrift?

Alle verneområder har en verneforskrift som regulerer bruken av området. Det er Statsforvalteren som utarbeider verneforskriften, men skogeier kan på noen områder påvirke innholdet i forskriften. Skogeierorganisasjonene bistår skogeier i dette arbeidet.

 

Hva kan skogeier sette krav om i verneforskriften?

Skogeier kan delvis påvirke innholdet i verneforskriften. All aktivitet som skal tillattes i naturreservatet må nevnes i verneforskriften, og det er derfor viktig at skogeier har tenkt igjennom hvilke aktiviteter som tidligere har vært drevet i området slik at disse kan videreføres. Bruk av eksisterende bygninger omtales normalt ikke i verneforskriften. Dersom det eksisterer veier innenfor reservatet må bruk og vedlikehold tilknyttet disse spesifiseres. Det samme gjelder tiltak knyttet til jakt, fangst og fiske. Bruk av sykkel og hest tillates på eksisterende eller merkede veier og stier på kart før området vernes. Motorisert ferdsel er kun tillatt på eksisterende veier.

Her er noen eksempler på krav som kan stilles i verneforskriften:

 • Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransportering av sykt eller skadd bufe
 • Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite
 • Nødvendig uttransportering av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy
 • Oppsetting av midlertidige jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet
 • Utsetting av saltstein
 • Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark
 • Hogst av trær som utgjør et skyggeproblem for dyrket mark
 • Etablering av klopp eller bru langs stier og løyper
 • Merking av eksisterende stier og løyper
 • Nødvendig motorferdsel for preparering av skiløyper og flerbruksløyper
 • Rydding av vegetasjon inntil ett dekar pr. hytte rundt eksisterende hytter
 • Uttak av ved til eget bruk på eksisterende hytte
 • Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet
 • Vedlikehold av kulturminner

Hvilke bestemmelser inngår i en verneforskrift?

Følgende bestemmelser inngår i en verneforskrift for et naturreservat:

1. Formål
Her beskrives verneformålet og hvorfor området er vernet.

2. Geografisk avgrensing
Her beskrives områdets avgrensing, hvilke eiendommer som er berørt og totalarealet.

3. Vernebestemmelser
Beskriver at ingen må foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet i verneområdet. Dette vil si at det er forbudt å skade vegetasjon, skade eller forstyrre dyreliv, eller gjennomføre infrastrukturtiltak eller andre aktiviteter som kan endre naturmiljøet.

4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Beskriver aktiviteter som generelt er tillatt innenfor verneområdet. Dette kan for eksempel være sanking av bær og matsopp, jakt (inkludert utsetting av saltstein og oppsetting av mobile jakttårn), fiske, beiting, vedlikehold av eksisterende veier og bygninger, bålbrenning samt rydding, merking og vedlikehold av stier og løyper.

5. Regulering av ferdsel
Beskriver at all ferdsel skal skje varsomt. I utgangspunktet er all motorisert ferdsel forbudt. Bruk av sykkel og hest er kun tillatt på eksisterende veier og stier.

6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Beskriver noen generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene. Dette omfatter blant annet militær-, politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsvirksomhet. I tillegg kan motorisert ferdsel for uttransportering av skadde og syke bufe samt felt storvilt tillates. Dersom det eksisterer veier i verneområdet vil bruken av disse spesifiseres her. Der vernegrensa legges inntil dyrka mark kan det gis tillatelse til å felle trær som skygger for jordet.

7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Verneforskriftene har også en liste med spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om hva man kan søke om å få tillatelse til. Det kan blant annet omfatte tiltak i forbindelse med vilt- og fiskeforvaltning, oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting, skjøtsel av kulturminner, merking og vedlikehold av stier og løyper, gjenoppføring av bygninger skadet av brann eller naturskade og mere

8. Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48

9. Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf. naturmangfoldloven § 47.

10. Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

11. Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

12. Ikrafttredelse
Sier noe om når forskriften trer i kraft og om det evt. er andre forskrifter som oppheves når denne forskriften trer i kraft.