ERSTATNING

Hva baseres erstatningen på i dag?

Erstatningen ved frivillig vern av skog er basert på verdien av å drive skogbruk i området. Siden skogeier beholder eiendoms-, jakt-, fiske- og beiteretten i området gis det ikke erstatning for denne. Selve erstatningsbeløpet er basert på en nåverdiberegning der verdien av fremtidig skogbruk diskonteres til dagens dato.

Grunnlaget for verdiberegningen er en takst av skogen. I tilfeller der skogeier har skogbruksplan vil en framskriving av denne ligge til grunn for verdivurderingen. Det utføres i tillegg befaringer for korrigering av takstdataene i planen.

Følgende variabler benyttes i verdiberegningen:

  • Tømmerpris (inkl. eventuell bonus fra tømmerkjøper)
  • Sortiment- og treslagsfordeling
  • Skogens alder
  • Kubikkmasse
  • Tilvekst
  • Bonitet
  • Driftskostnader (inkl. hogst og kjøring, tømmermåling, skogkultur, veivedlikehold og administrasjon)

Det gjøres normalt et fradrag fra kubikkmassen for ikke-salgbart virke (stubbe, topp, bult og døde trær) og miljøhensyn.

Foto: ©Svein M. Søgnen

Hvordan foregår erstatningsforhandlingene?

Etter takst og befaring beregner Statens skogsakkyndig verdien av skogen basert på ovenfor nevnte variabler og sender et erstatningstilbud til skogeier. Sakkyndig hos skogeierorganisasjonene vil bistå skogeier i å vurdere tilbudet og stå for forhandlingen. I forhandlingene foretas det en skjønnsmessig vurdering av tilbudet som grunnlag for å enes om erstatningen.

 

Hvordan foregår utbetalingen av erstatningen?

Erstatningen utbetales som et engangsbeløp etter at verneområdet er vedtatt. Erstatningsbeløpet er unntatt gevinstbeskatning. Dette gjelder også for sameier. For aksjeselskap går erstatningen inn i selskapet. Staten betaler vederlag eller renter på erstatningsbeløpet fra dagen skogeier signerer avtale om frivillig vern frem til erstatningen utbetales.