AKTUELLE OMRÅDER

Foto: © Kim Abel/Naturarkivet.no

Hvilke områder har verneverdi?

Det er særlig gammel skog som har verneverdi. Avhengig av boniteten i området vil gammel skog i seg selv ha verneverdi dersom det er over en viss størrelse:

  • Gammel skog på høy bonitet med større areal enn 100 dekar
  • Gammel skog på middels bonitet med større areal enn 500 dekar
  • Gammel skog på lav bonitet med større areal enn 1000 dekar

Dersom et område inneholder spesielle natur- og miljøkvaliteter har det særlig verneverdi. I slike områder vil størrelsen på arealet ha lavere betydning for om området kan vernes eller ikke. Slike kvaliteter kan være:

  • Høy konsentrasjon av nøkkelbiotoper/livsmiljøer
  • Truede arter etter Norsk rødliste for arter
  • Truede naturtyper etter Rødlista for naturtyper
  • Prioriterte arter
  • Utvalgte naturtyper
  • Nasjonalt viktige naturtyper etter DN håndbok 13
  • Spesiell geologisk forekomst eller særskilt naturvitenskapelig verdi

 

Også gammel skog som grenser inntil eksisterende reservater kan ha verneverdi. Dette er fordi det etterstrebes større sammenhengende områder med produktiv skog i naturreservatene.

Ovenfor nevnte natur- og miljøkvaliteter er registrert og kartfestet. I NIBIOs innsynsløsning Kilden kan man finne informasjon om nøkkelbiotoper, arter, naturtyper og verneområder.

Dersom du er lurer på om din eiendom inneholder slike verdier, ta kontakt her!

Huldrestry er en sjelden truet art som opptrer i fuktig grandominert skog. Foto: Svein M. Søgnen
Huldrestry er en sjelden truet art som opptrer i fuktig grandominert skog. Foto: Svein M. Søgnen

Hva sier Stortinget om hva som bør vernes?

Under behandlingen av stortingsmeldingen «Natur for livet» vedtok Stortinget at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Målet ble satt under forutsetning av at dette skulle gjelde all skog, og at det skulle skje gjennom vern av offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog. Videre ble det under behandlingen av skogmeldingen «Verdier i vekst» understreket at vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Siden mye av den eldste skogen i Norge finnes på områder som er av svært marginal økonomisk betydning for skogbruket bør skog på slike arealer kunne vernes. Det ble også pekt på at det må stimuleres til vern av mindre områder som har høy økologisk verdi.