STATUS FOR SKOGVERNET

Foto: © Svein M. Søgnen

Hvor mye skog er vernet i Norge i dag?

Per januar 2019 er 4,8 prosent av skogarealet i Norge vernet. For det produktive skogarealet er verneandelen 3,6 prosent. I innsynsløsningen Kilden kan du se hvor i Norge verneområdene ligger.

Hvor mye skog er vernet gjennom ordningen med frivillig vern?

Før ordningen med frivillig vern ble innført, var 1,6 prosent av skogen i Norge vernet. Etter at ordningen ble innført i 2004 har 523 naturreservater blitt opprettet med en samlet størrelse på 1,7 millioner dekar. Dette betyr at gjennomsnittsarealet for naturreservater vernet gjennom frivillig vern av skog er 3300 dekar store, der disse i gjennomsnitt inneholder 1900 dekar produktiv skog. I tillegg til den privateide skogen som blir vernet gjennom frivillig vern har det blitt vernet en del statseid skog.

 

Hvor mye skog skal vernes, og hva mangler?

Stortinget vedtok i 2016 at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes, og forutsetter at det som skal vernes på privateid grunn skal skje som frivillig vern. For å nå det politiske målet må andelen vernet areal dobles fra dagens nivå. Stortinget peker likevel på at vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Mye av vernet bør derfor kunne skje på arealer som ikke er økonomisk drivbare eller av svært marginal økonomisk betydning av skogbruket. I tillegg påpeker Stortinget at også vern av mindre områder med høy økologisk verdi bør kunne tas vare på gjennom frivillig vern av skog.

I 2016 ble det gjennomført en evaluering av skogvernet som kom med en anbefaling av som bør prioriteres for skogvern fremover. Rapporten er tilgjengelig her.

 

Hvor store er bevilgningene til skogvern?

I 2018 ble det bevilget 467,6 millioner kroner til skogvern. Dette bidro til at 115 000 dekar produktiv skog ble vernet gjennom ordningen frivillig vern av skog. Bevilgningene til skogvernet dekker erstatningene til skogeiere samt arbeidet rundt utarbeidelsen av et naturreservat. I 2018 gikk ca. 70 prosent av bevilgningsbeløpet til erstatningsutbetaling for frivillig vern av skog. Resten av bevilgningen gikk til erstatningsutbetalinger for annet vern (Statskog og OVF), samt administrasjonskostnader. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 444,6 millioner kroner til vern av skog.