STATUS FOR SKOGVERNET

Foto: © Svein M. Søgnen

Hvor mye skog er vernet i Norge i dag?

Per januar 2024 er 5,3 prosent av skogarealet i Norge vernet. For det produktive skogarealet er verneandelen 4 prosent. I innsynsløsningen Kilden kan du se hvor i Norge verneområdene ligger.

Hvor mye skog er vernet gjennom ordningen med frivillig vern?

Før ordningen med frivillig vern ble innført, var 1,6 prosent av skogen i Norge vernet. Etter at ordningen ble innført i 2004 har 895 skogområder fått status som naturreservat, med en samlet størrelse på omtrent 2,48 millioner dekar. Dette betyr at gjennomsnittsarealet for områder vernet gjennom frivillig vern av skog er  2 800 dekar store, der disse i gjennomsnitt inneholder 1 600 dekar produktiv skog. I tillegg til den privateide skogen som blir vernet gjennom frivillig vern har det blitt vernet en del statseid skog.

 

Hvor mye skog skal vernes, og hva mangler?

Stortinget vedtok i 2016 at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes, og forutsetter at det som skal vernes på privateid grunn skal skje som frivillig vern. For å nå det politiske målet må andelen vernet areal dobles fra dagens nivå. Stortinget peker likevel på at vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Mye av vernet bør derfor kunne skje på arealer som ikke er økonomisk drivbare eller av svært marginal økonomisk betydning for skogbruket. I tillegg påpeker Stortinget at også vern av mindre områder med høy økologisk verdi bør kunne tas vare på gjennom frivillig vern av skog.

I 2016 ble det gjennomført en evaluering av skogvernet, rapporten kom med en anbefaling av områder og typer natur som bør prioriteres for skogvern fremover. Rapporten er tilgjengelig her.

 

Hvor store er bevilgningene til skogvern?

I 2023 ble det bevilget 739 millioner kroner til skogvern. Dette bidro til at 86 700 dekar produktiv skog ble vernet gjennom ordningen frivillig vern av skog. Bevilgningene til skogvernet dekker erstatningene til skogeiere, samt arbeidet rundt utarbeidelsen av et naturreservat. I tillegg dekker bevilgningen erstatning til vern av statseid skog. I statsbudsjettet for 2024 er det bevilget 800,4 millioner kroner til vern av skog.