Aktuelle områder

Ulvelav_1024_FL

I dag er ca 3 % av skogarealet i Norge vernet. Staten ønsker å øke vernet. Stortinget har lagt til grunn at nytt vern av skog på privat grunn skal baseres på ordningen med frivillig vern, sammen med økt vern av skog på offentlig eide områder.

Følgende kategorier er spesielt aktuelle områder for frivillig vern:

  • Skog med spesielle verneverdier, eksempelvis med stor tetthet av nøkkelbiotoper eller viktige naturtyper.
  • Skog som grenser til eksisterende verneområder
  • Produktiv skog med god bonitet
  • Større sammenhengende områder med produktiv skog
  • Med mer

 

Dersom du ønsker å vite mer om mulighetene knyttet til frivillig vern og/eller ønsker en vurdering av din skog kan du kontakte en skogeierorganisasjon, for å få en gratis vurdering av aktuelle områder. Det er vanlig i prosesser med frivillig vern at områder som vernes dekker flere eiendommer. Jobben med å kartlegge mulige interesserte naboer kan eventuelt også gjøres av skogeierorganisasjonen som bistår deg.