Erstatning og verneforskrift

De viktigste momenter en skogeier må vurdere i en prosess med frivillig vern er avgrensing, erstatning og verneforskrift for det aktuelle verneområdet. Erstatningen er en skattefri engangsutbetaling til personlig eide skogeiendommer og verneforskriften sier noen om begrensingene som vernet fører med seg. Med andre ord må erstatningen være på et akseptabelt nivå for grunneier i forhold til innskrenkningene i eiendomsretten.

For å oppnå så gunstige resultater som mulig både med tanke på erstatning og verneforskrift er det viktig å benytte kvalifisert bistand. Slik bistand er kostnadsfri for skogeier, og skogeier kan når som helst trekke seg fra prosessen helt frem til man har skrevet under på et endelig tilbud man er fornøyd med.

 

Avgrensning

Skogeier må gjøre seg opp en mening om hvilken avgrensing av verneområdet som vil være hensiktsmessig. Dette må vurderes opp mot skogeiers planer for drift av den øvrige eiendom. Verneområdet må avgrenses slik at det ikke hindrer drift eller utvikling av gjenværende eiendom, med hensyn til fremkommelighet for tilgang til eiendommen, utviklingsmuligheter for eiendommen og hvor skogeier foretrekker å drive ordinært skogbruk.

 

Utsikt-mot-tretopper_1024_YAYErstatning

Erstatningen for frivillig vern er basert på bruksverdi. Det innebærer at det beregnes hvilket tap av fremtidige skoginntekter skogeier vil ha på kort og lang sikt som følge av vernet. Alle fremtidige inntekter diskonteres til en verdi i dag basert på en diskonteringsrente på 4 %. Det er påregnelige skog inntekter som legges til grunn. Andre mulige inntekter krever sterk sannsynlighet for å bli inkludert. Erstatningen er skattefri for personlig eide skogeiendommer. For sameier og andre eierformer gjelder egne regler.

En konsekvens av beregningsmodellen er at den viktigste faktor for erstatningens størrelse er stående volum av eldre og gammel skog, virkeskvaliteter og driftsforhold.

Grunnlaget for verdiberegningen er en skogregistrering. Skogbruksplan kan være et utgangspunkt eventuelt med kontrollmålinger. Om planen er gammel må nyregistrering av skogsituasjonen vurderes.

 

Verneforskriften

Alle verneområder har en verneforskrift som regulerer bruken av verneområdet. Skogeier kan til en viss grad påvirke innholdet i verneforskriften. Det kan være utfordrende for skogeiere å vurdere innholdet i verneforskriften. Skogeierorganisasjonene har erfaring i arbeid med lover og forskrifter og kan være en viktig samarbeidspartner for skogeier når en verneforskrift skal utformes i en prosess med frivillig vern av skog. Denne bistanden i likhet med annen bistand i frivillig vern er kostnadsfri for skogeier.

 

En typisk verneforskrift består av følgende elementer:

 

1 Formål
Her beskrives verneformålet og hvorfor området er vernet

2 Geografisk avgrensing
Her beskrives områdets avgrensing, hvilke eiendommer som er berørt og totalarealet.

3 Vernebestemmelser
Beskriver gjerne at ingen må foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet i verneområdet. Dette vil da gjerne si at men ikke skal skade vegetasjon, ikke skade eller forstyrre dyreliv og ikke gjennomføre infrastruktur tiltak, eller utføre andre aktiviteter som kan påvirke verneområdet.

4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Beskriver aktiviteter som generelt er tillatt innenfor verneområdet. Dette kan for eksempel være, plukking av bær og sopp, jakt (inkl. saltstein og mobile jakttårn), fiske, beiting, vedlikehold av eksisterende infrastruktur, bålbrenning samt rydding og vedlikehold av stier og løyper.

5 Regulering av ferdsel
I utgangspunktet er all motorisert ferdsel forbudt

6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Det er noen generell unntak fra ferdselsbestemmelsene. Dette omfatter blant annet militære, politiet, brannvesen, ambulanse, rednings, og oppsynsvirksomhet. I tillegg er gjerne uttransport av skadde og syke bufe tillatt samt uttransport av felt elg og hjort.

7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Verneforskriftene har også en liste med spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om hva man kan søke om å få tillatelse til. Det kan blant annet omfatte tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fiske, miljøtilpasset reiseliv, gjenoppføring av bygninger skadet av brann eller naturskade, skilting, motorferdsel for skiløyper, motorferdsel for transport av utstyr og materialer til bygninger i verneområdet og motorferdsel tilknyttet andre tillatte aktiviteter.

8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf. naturmangfoldloven § 47.

10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

11 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

12 Ikrafttredelse
Sier noe om når forskriften trer i kraft og om det evt. er andre forskrifter som oppheves når denne forskriften trer i kraft